Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

 

Producer and DJ Communications Kft.

 1. Bevezető rendelkezések

A jelen okiratban foglaltak, mint Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a Producer and DJ Communications Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Kassa utca 15/A., cégjegyzékszáma: 13-09-164498, adószáma: 23883844-2-13, statisztikai számjele: 23883844-5819-113-13, képviseli: Németh Balázs ügyvezető, e-mail cím: info@sonicschool.hu, telefonszám: +36 70 770 3899) − a továbbiakban: Társaság – által a https://sonicschool.hu elérési cím alatt üzemeltetett weboldal – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó és a Weboldalon nyújtott szolgáltatások megrendelése következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

 1. A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai

2.1. Felhasználó (Vásárló): az a természetes- vagy jogi személy, aki jogosult a Weboldalon történő vásárlásra, az ott kínált szolgáltatások megrendelésére. 

2.2. Kosár: olyan virtuális „bevásárló kosár”, amely a Felhasználó által megrendelésre kiválasztott szolgáltatások gyűjtésére szolgál. A Felhasználó kizárólag a Kosárban elhelyezett szolgáltatások vonatkozásában adhat le megrendelést.

2.3. Kosárba gyűjtés: a Webáruházban kínált szolgáltatások megvásárlására irányuló folyamat során teendő azon lépés, amely az adott szolgáltatás kiválasztásából és Kosárba helyezéséből áll. A Kosárba gyűjtés önmagában nem minősül vásárlásnak.

2.4. Szolgáltatás: a Társaság által a Weboldalon nyújtott, a Felhasználó által megrendelhető alábbi szolgáltatások: bemutatkozó képzés (bevezetés), alapozóképzés, zenei producer tanfolyam, mixing képzés, dj tanfolyam, haladó dj tanfolyam és bakelit képzés.

2.5. Megrendelés / Vásárlás: az ÁSZF „Megrendelés / Vásárlás” elnevezésű fejezetében meghatározott azon lépés, amely a „Megvásárolom” gombra történő kattintást is tartalmazza és amely a megrendelés aktiválását, illetve a szolgáltatás adásvételére vonatkozó jogviszony Felhasználó és Társaság közötti létrejöttét jelenti.

2.6. Áruház / Jelentkezés: a Weboldalon forgalmazott szolgáltatásokhoz tartozó olyan alweboldal, amely a szolgáltatások, valamint az azokhoz tartozó konkrét ajánlatok részletes bemutatására szolgál. Ezen a felületen van lehetőség a megfelelő időszak kiválasztásával a szolgáltatásra történő jelentkezésre.

2.7. Díj: a szolgáltatás ellenértékeként meghatározott összeg, amely a Weboldal adott szolgáltatásra vonatkozó aloldalán (Áruház) árként feltüntetésre kerül.

 1. Általános rendelkezések 

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az ÁSZF-et. 

3.2. Felhasználó jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, letöltésére, hírlevélre történő feliratkozásra. A fentiek értelmében Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Weboldalon értékesítésre kínált szolgáltatások aloldalait megismerje, szolgáltatásokat Kosárba gyűjtsön, azokat megvásárolja.

3.3. Felhasználó jogosult a Weboldalon történő vásárlásra. Kizárólag cselekvőképes természetes személyek, valamint (cégképviseleti joggal rendelkező természetes személy révén) a cégjegyzékben bejegyzett gazdasági társaság számára áll nyitva a Weboldalon történő vásárlás lehetősége. Amennyiben cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy vásárol, az ebből eredő károkért a Társaság a felelősségét kizárja. 

3.4. A Szolgáltatás megrendelését követően, a Társaság a Felhasználó által a vásárlási folyamat (jelentkezés) során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a vásárlást (és a regisztrációt). E visszaigazolás tartalmazza az ÁSZF szövegét is. 

3.5. A Felhasználó a Társaság részére küldött elektronikus levél útján kezdeményezheti regisztrációjának törlését, amit a Társaság köteles teljesíteni. Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, a Társaság jogosult regisztrációjának törlésére.

3.5.1. Felhasználó regisztrációjának törlése esetén – a törlés megtörténtétől kezdődően – elveszíti jogosultságát a Weboldal Felhasználók számára elérhetővé tett funkcióinak igénybevételére. A regisztráció törlését követően a volt Felhasználót az ÁSZF rendelkezései nem kötik. A Társaság a regisztráció törlését megelőzően – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – figyelmeztetést küld Felhasználónak, amelyben öt (5) napos határidő tűzésével felszólítja arra, hogy a regisztráció törlésére alapot adó tevékenységét szüntesse be, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző állapotot állítsa helyre. Amennyiben Felhasználó a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti az abban foglaltakat, a Társaság – minden további értesítés nélkül – jogosult Felhasználó regisztrációjának törlésére. Amennyiben azonban Felhasználó eleget tesz a figyelmeztetésben foglaltaknak, a Társaság nem alkalmazza vele szemben a regisztráció törlésére vonatkozó szankciót. Amennyiben Felhasználó olyan cselekménye/mulasztása teszi indokolttá a fentiekben meghatározott figyelmeztető e-mail küldését, amely a Társaság számára kárt okoz, a Társaság jogosult a fenti határidőig terjedő időszak alatt a Weboldalon elérhető funkciók használatát korlátozni Felhasználó vonatkozásában.

3.5.2. Amennyiben Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF rendelkezéseinek megszegése okán kerül sor, a törlés megtörténtétől számított hat (6) hónapon belül nem jogosult a Weboldalra újból regisztrálni.

 1. Az ÁSZF tárgya

4.1. Weboldalon történő online vásárlás 

4.1.1. Amennyiben a Felhasználó a Webáruházban értékesítendő Szolgáltatást megrendeli, és a Társaság a visszaigazoló e-mailt megküldi a Felhasználó részére, a Társaság, mint eladó és Felhasználó, mint vevő között adásvételi szerződés – a továbbiakban: adásvételi szerződés – jön létre a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában. A szerződés feltételeit egyrészt a Felhasználó által a megrendelés során választott (különösen a fizetésre és szállításra vonatkozó) feltételek, másrészt a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az adásvételi szerződés alapján Felhasználó jogosulttá válik az általa megrendelt Szolgáltatás igénybevételére, a Társaság pedig jogosulttá válik a Díjra. 

4.1.2. A 4.1. és meghatározott szerződések az elektronikus kereskedelemről szóló 2001.CVIII. (a továbbiakban: Ekrtv.) 5. §-nak megfelelő online szerződésnek, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet – szerint távollévők között kötött szerződéseknek minősülnek, így azokra ezem jogszabályok rendelkezései irányadók.

 1. Megrendelés / Vásárlás

5.1. Weboldalon történő online megrendelés

A Weboldalon lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra. A vásárlás során – a Pénztár felületen – kötelezően kitöltendő adatok: vezetéknév, keresztnév (cég/egyéni vállalkozó esetén cégnév/egyéni vállalkozó neve), lakcím/székhely, telefonszám, e-mail-cím. A Pénztár felület tartalmazza a megrendelni kívánt szolgáltatást és annak – az általános forgalmi adóval növelt – díját. A megrendelés során Felhasználó felhasználói fiókot is létrehozhat. A regisztrációval a Felhasználó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Társaság az adatkezelési tájékoztatóban https://sonicschool.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) foglaltak szerint jogszerűen kezelje.

A szolgáltatás megrendelésére az ÁSZF elfogadását követően van lehetőség, a „Megrendelés” gombra kattintva. A Társaság az Ekrtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül – a Felhasználó által a megrendelési folyamat során megadott e-mail címre – visszaigazolni a Megrendelés megtörténtét. A Megrendelés és annak visszaigazolása – az Ekrtv. 6. § (3) bekezdése alapján – megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

5.2. Felhasználó a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Társaság kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

5.3. A Társaság jogosult a Megrendelés teljesítését egyedi feltételhez kötni, amennyiben a Felhasználó:

a, korábban bankkártyás vásárlása/fizetése utóbb törlésre került a bank által,

b, korábban vitatott reklamációja során megállapítást nyert, hogy kifogása alaptalan volt.

5.4. A Társaság időről időre, saját belátása szerint, a Weboldalon meghatározott típusú és mértékű kedvezményeket biztosíthat a Felhasználók részére. A Társaság egyéni döntése alapján a kedvezmények igénybevételének lehetőségét meghatározott feltételekhez, időkorláthoz kötheti.

5.5. A Társaság által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a képzésen szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a képzésen megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a Társaság a felelősségét – a esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel harmadik személyek irányába sem tartozik.

 1. Díjak és fizetés

6.1. A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint az ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően szükséges megfizetni. A Felhasználó már a szerződés megkötése előtt is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséget von maga után.

6.2. A díjat a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni, egy összegben, a Felhasználó választása alapján, az alábbiak szerint:

 1. Átutalásos fizetés díjbekérő alapján.
 2. Bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül.
 3. Készpénzes fizetés a helyszínen a jelentkezéstől számított 2 napon belül.

6.3. A Szolgáltatások árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA összegét. A számlán minden fizetés esetében feltüntetésre kerül a Szolgáltatás díja, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Társaság – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt Szolgáltatásról. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Társaság nem kötelezhető új számla kiállítására. A Társaság a Szolgáltatásról szóló számlát – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottak szerint – elsősorban elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.

6.4. A Felek rögzítik, hogy a „Zenei producer modul képzés”, „Dj képzés”, „Dj haladó képzés, „Dj bakelit képzés”, „Mixing/mastering képzés” elnevezésű szolgáltatások esetén lehetőség van részletfizetésre, a díj két részletben történő megfizetése révén. Az első részlet a Szolgáltatásra történő jelentkezéskor esedékes, míg a második részlet teljesítése a 4. képzési alkalomkor esedékes.

6.5. A Felek rögzítik, hogy a 2.4. pontban meghatározott Szolgáltatások díja nem tartalmazza a kurzuskönyvek árát.

6.6. A Felek rögzítik, hogy a Társaságnál lehetőség van ajándékkártya igénylésére, amelyet a Szolgáltatások valamelyikének igénybevételére lehet felhasználni, az igényléstől számított 1 éven belül. Abban az esetben, amennyiben az ajándékkártya által megvásárolni kívánt szolgáltatás megszűnik, az ajándékkártya más szolgáltatásra váltható be.

 1. Értesítési-, tájékoztatási kötelezettség

7.1.Amennyiben a Weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatás nyújtását a Társaság olyan oknál fogva nem tudja teljesíteni, amely neki nem felróható és amely valóban fennáll, illetve a teljesítés akadályául szolgál, a Társaság vállalja, hogy Felhasználót erről haladéktalanul, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti – (a továbbiakban: Értesítés). 

7.2. Értesítés esetén, amennyiben a díjat Felhasználó már megfizette, a Társaság köteles azt a Felhasználó részére visszafizetni. Vita esetén az ok fennállásának, komolyságának, illetve akadályozó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

7.3. A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának. A Társaság tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető. 

 1. Kártérítési kötelezettség, egyéb kötelezettségek, jogok

8.1. A Felhasználó vállalja, hogy minden olyan kárt megtérít a Társaságnak, amely amiatt vagy azzal összefüggésben keletkezett, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy megsértette az irányadó jogszabályokat vagy bármely harmadik fél jogait.

8.2. A Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevétele során a Társaság által rendelkezésére bocsátott eszközöket (pl.: keverőpult, hangfal, kontroller, szintetizátor, DJ-fejhallgató) rendeltetésszerűen használni, a nem rendeltetésszerű használatból (az eszköz megrongálása, összetörése, működésképtelenné tétele) eredő károkat pedig köteles megtéríteni a Társaság részére.

8.2. A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő igénybevételét.

8.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele alatt a Társaság kép- és videófelvételt készíthet róla, amely felvételek marketing célra is felhasználhatóak. Továbbá Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag képfelvételt készíthet azzal, hogy az általa készített képfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja.

8.5. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét elmulasztja (nem vesz részt a képzésen), nem tarthat igényt a már befizetett díj visszatérítésére.

8.6. A Felhasználó jogosult módosítani a 2.4. pontban meghatározott Szolgáltatás típusát, ez nem minősül a Szolgáltatás visszamondásának. Továbbá jogosult az elmaradt szolgáltatási alkalmat pótolni, a Társasággal történt előzetes egyeztetés alapján.

 1. Elállás

9.1. A Rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó indokolás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül. A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@sonicschool.hu), illetőleg a Rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozatminta az alábbi linkről tölthető le: Itt tudod letölteni

9.2. Az elállási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén a Társaság köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (Rendelet 23. § (1) bekezdés).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.3. A Rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti alábbi esetekben a Felhasználó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

9.4. Amennyiben létszámhiány miatt a Társaság nem tudja biztosítani a Szolgáltatás határidőben történő megkezdését, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Felhasználót. Ebben az esetben a Társaság fél éven belül új tanfolyamot / képzést írhat ki, amely időtartamra jogosult a Felhasználó által befizetett díjat a Szolgáltatás megkezdéséig visszatartani. Amennyiben fél éven belül sem indul új tanfolyam / képzés, a Társaság köteles visszafizetni a Felhasználó által megfizetett díjat.

 1. Szerzői jogok

10.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a Weboldal és az ezen elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A Weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a Társaság.

10.2. Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén.

10.3. A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 1. A felelősség korlátozása, kizárása 

11.1. A Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vírusoktól való mentességéért. A Társaságot nem terheli felelősség továbbá a kommunikációs eszközök esetlegesen felmerülő hibáiból, az internetes hálózat, illetőleg bármely szoftver meghibásodásokból eredő károkért.

11.2. A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Felhasználók vonatkozásában, akik az aktuális Megrendelést megelőzően több alkalommal megszegték a jelen ÁSZF-ben foglalt, fizetésre vonatkozó vagy egyéb rendelkezéseket, kizárólag olyan fizetési mód választása esetén teljesítse a leadott Megrendelést, amelyben a díj megfizetése előre történik.

 1. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

12.1. A Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A fentiek alapján Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Amennyiben ez mégis megtörténik, Felhasználó az ebből eredő szabálysértési, büntetőjogi, illetőleg kártérítési felelősséget viselni köteles. Felhasználó felelősséggel tartozik a Társasággal szemben, különösen a Társaság által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és / vagy jogellenes használata okozott. Amennyiben a Társaság tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes Weboldal felhasználás, úgy a Társaság jogosult a Felhasználó Szolgáltatásra történő regisztrációját törölni.

12.2. Felhasználó – a Társaság előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a Weboldalt reklámozás céljára vagy egyéb promóciós célokra felhasználni, a Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

12.3. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

 1. Az ÁSZF elfogadása és módosítása

13.1. A Weboldalon történő megrendelés feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A megrendelési folyamat során az ÁSZF elfogadását kifejezett nyilatkozattal valósíthatja meg. Az ÁSZF elfogadása azt jelenti, hogy a Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

13.2. A Weboldalra történő belépéssel Felhasználó a jelen ÁSZF irányadó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

13.3. A Társaság – a webáruházi termékforgalmazás és az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokhoz való igazodás okán – fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit negyedévente egy alkalommal felülvizsgálja, és szükség esetén azok módosítását kezdeményezze. Az ÁSZF módosításának kezdeményezése és annak a Felhasználók általi elfogadása az alábbiak szerint történik.

A Társaság az ÁSZF módosításának hatályba lépéséről tájékoztatja a Felhasználókat az ÁSZF módosítással érintett rendelkezéseiről a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján az ÁSZF módosításainak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal. Amennyiben a fentieknek megfelelő elektronikus levél Felhasználóhoz történő megérkezését követően Felhasználó a Weboldalra bejelentkezik, úgy cselekménye az ÁSZF módosításának/módosításainak részéről történt kifejezett elfogadását jelenti. Amennyiben az ÁSZF módosításának/módosításainak hatályba lépését megelőzően Felhasználó nem jelentkezik be a Weboldalra, de a részére megküldött elektronikus levél következtében a módosítással kapcsolatban kifogással nem él, úgy a módosítást a részéről − ráutaló magatartás útján − elfogadottnak kell tekinteni.

 1. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. A Webáruházban történt Megrendeléssel (vásárlással) Társaság és Felhasználó – a továbbiakban: Felek – között létrejövő adásvételi szerződésből eredő jogvitákat Felek elsősorban egymás között, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ha a Felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

14.2. Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
 2. Bírósági eljárás.
 3. Békéltető Testülethez fordulás.
 4. Online vitarendezés.

14.3. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen rendelkezése helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll és érvényes.

Budapest, 2024. február 27.